Motstandere

Under er et lite utvalg korte og lengre sammendrag om motstandsmenn som ble forhørt på Veiten 3 under andre verdenskrig. Det de alle har til felles at de enten av fri vilje eller under forhør ga sitt liv for å beskytte det motstandsarbeidet de jobbet med, og sine medarbeidere i kampen mot den tyske okkupasjonsmakten.

Olav Rise

Født 23. desember 1899 i Leikanger. Var med i Mil.Org., mottok og videresendt våpen, hjalp engelske agenter og var representant på stedet for Hjemmefrontens Fylkesråd i Sogn og Fjordane. Ble arrestert 6. februar 1945, torturert og døde 15. februar s.å. i Bergen kretsfengsel. Gravlagt Leikanger

Bernt Skeie

Født 11. juni 1912 i Kvam. Var lærer ved StatensSkul for døve i Bergen. Var kurersjef for Mil.Org. og arrestert 13. mai 1943. Dødde på Grønnestølen sykehus 8. juni 1943 etter tortur.

Lars Nødtvedt

Født 18. november 1894 i Hosanger. Var med i illegalt arbeid og hadde folk som kom fra England i dekning. Vart arrestert 30. mai 1942 og dødde etter skamfaring 7. juni 1942 på det tyske lasarettet i Bergen.

Nils Kollen

 Kollen 004

Torturen til Gestapo i Bergen foregikk ikke bare i 4. og 5. etasje i Veiten 3, men ofte mens gestapistene var ute i felten. En av dem som opplevde dette var Nils Kollen på Os. I forhør av Nils Kollen både på stedet der han ble arrestert, og gjentatt flere ganger under turen med bilen til Bergen ble han slått og uvanlig hardt behandlet. Vi vet ikke om døden inntraff under bilturen, eller om det skjedde etter at han var kommet til Veiten 3.

Fra Per Helge Martinsen bok: Hemmelig Krig. Bergen og slaget om Atlanterhavet 1939-1945, har vi tatt med følgende (s 256): «Nils Martin Sveinson Kollen (1913-1944) ble et tilfeldig offer for Gestapos brutale herjinger i Os etter opprullingen av Erling Lundes SIS-stasjon. Kollen ble arrestert i Lysefjorden 23. november 1944.  Gestapistene var på jakt etter broren som var med i Milorg. og hadde gått i dekning noen dager før. Da Kollen ikke kunne opplyse om hvor broren var, ble det besluttet å bruke skjerpet forhør som påførte småbrukeren og møbelsnekkeren livstruende skader. Senere på dage døde Nils Kollen under transport til Bergen.» (Foto: Statsarkivet i Bergen)

Anders Christian Wernøe

 anders christian wernøe

Tekniker fra Fana født 16. April 1916. Wernøe var med i etterretningstjenesten i Bergen hvor han hjalp tyske fanger, spredde informasjon og fotograferte tyske anlegg. Han ble arrestert 4. april 1944 mens han fotograferte den tyske u-båthavnen på Laksevåg. Etter omfattende tortur på Veiten 3 kastet han seg ut av et vindu 16. april for å unngå å røpe informasjon om sin motstandsorganisasjon. Han er gravlagt på Møllendal kirkegård i Bergen.

Finn Blytt

finn blytt

Avdelingssjef født i Bergen 2.mars 1904. Var gift med Johanna Steen og hadde to barn. Under krigen jobbet han som bindeledd mellom aktiv og passiv ledelse i Mil.org. Han var også involvert i å produsere pass og annen reisevirksomhet i det illegale miljøet. Han ble arrestert to ganger; første gang 26. august 1941 ble han fort løslatt. Andre gang var 1. februar 1944, og denne gangen ble han tatt rett i avhør på Veiten 3. Etter hans første korte avhør klarte han å kaste seg ut av et vindu i bygget. Dette var samme dag som han ble arrestert.

Finn Reidar Sunde

finn reidar sunde

Sunde var en bokholder fra Odda født 19.oktober 1912. Han gikk på middelskole og handelsgymnas i Bergen, hvor han også ble bankassistent. Sunde var involvert i illegalt arbeid fra første stund, og jobbet hovedsakelig meg flyktninghjelp og kurerervirksomhet mellom Bergen og Voss. For sin egen sikkerhet flyttet han til Odda høsten 1940 hvor han organiserte ny Mil.org-avdelinger og annen etterretning. Allerede kort tid etter ankomst i Odda, gjorde han seg gjeldende som motstandmann og holdt klart skille mellom jobb som bankmann og motstand mot nazistene. Sunde hadde usedvanlig organisasjonstalent og stiftet også Odda Røde Kors Hjelpekorps. Korpset var det andre i Hordaland. Det første ble stiftet i Bergen året før av  Sunde, som også var korpsets første leder. Senere stiftes også hjelpekorpset i Tyssedal, nok en gang med Finn Sunde som initiativtaker. Samtidig som han arbeidet i Røde Kors var Sunde svært aktiv i motstandsarbeidet og gjorde Milorg i Hordaland til de best organiserte gruppene i landet. Med seg i Odda hadde Sunde motstandmennene Sigurd Liland, Finn Ravn, Olav B. Hagen og Karsten Jørgensen. Det var lagt ut depoter flere steder i Hordanland, og Sunde var til stadighet organisator. Det brandt under føttene hans, og han ble til slutt arrestert og ført fra Odda til Bergen 10. oktober 1942. Sunde var utsatt for grov tortur, men klarte å forbli taus gjennom langvarige forhør. Mot slutten av oktober ble påkjenningen så stor at han under forhør valgte å svelge en giftkapsel han hadde klar å holde gjemt i armhulen.

Det står mer om Finn Reidar Sunde i Ove Nikolaisens bok om Røde Kors i Odda. Like etter krigen ble det hengt opp en minneplakett i det som da heter Odda Privatbank og senere blir til Bergen Privatbank. Bygningen huser i dag blomsterhandel og begravelsesbyrå.

Minneplaketten henger i dag i Røde Kors-huset i Odda. På plaketten står navnet hans, dødsdato og følgende ord: «Død mann sladrer ikke».

Bildet under er Fra en markering utenfor Odda rådhus i 1995, 50 år etter freden.

markering

Leiv Lea

vare-falne-leiv lea

Lea var høyesterettsdommer fra Stavanger født 5. februar 1895. Han var gift og hadde tre barn med Hjørdis Hansen, også fra Stavanger. Som pioner i motstandsarbeid og leder for milorg i Stavangerdistriktet er han en viktig aktør i motstandsarbeidet der. De illegale oppdragene han utfører var mange og varierte. De innebar etterretning, innsamling av penger til motstandsarbeid og annet foreningsarbeid. Når han ble tatt i slutten av april 1942 blir han ført til Veiten 3, hvor han døde under forhør 3. mai 1942.

Svein Sæterdal

vare-falne-4-303 svein sæterdal

Født 12. juni 1918 i Oslo, utdannet ingeniør og jobbet som assistent på Chr. Michelsens institutt. Han drev med illegalt arbeid, og ble arrestert i slutten av januar 1943. Etter forhør, døde han 3. februar ved å kaste seg ut av et vindu i Veiten 3.

Svein Sæterdal var som ung ingeniør ansvarlig for `milorg` på Laksevåg og i tett samarbeid med bl.a. Finn Blytt. Han hadde bakgrunn fra Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) da han sluttet seg til Norges Kommunistisk Parti – Norges Kommunistiske Ungdom (NKP-NKU) apparatet, som trass i tøffe arrestasjoner allerede i 1940 med 3 drept organiserte til aktiv kamp mot okkupantene, tidligere enn mange tror. Svein Sæterdals tilknytning til milorg var som NKPs militær-ansvarlige i 1942.

I Frode Færøys hovedoppgave nevnes Svein Sæterdal som sentral i oppbygging av milorg på Laksevåg, ifølge straffesak mot J. Arndt, men også i forbindelse med angrep på NKPs illegale avisnett etter Viktor Davidsen blir tatt. Det fører til arrestasjon av Svein Sæterdal med flere, 23. januar 1943. Først og fremst nevnes Svein Sæterdal i samband med Stein-organisasjonen, men han omtales også som militær-leder i NKP og NKU-leder. I følge Olav Havnes har han ansvar for minst 200 i Bergen-Laksevåg, primært engasjert i milorgs militære etterretning. Dette er en indikasjon på gryende militært samarbeid mellom NKP og andre grupper.

Litt om NKP:

Høsten 1942 blir Norges Kommunistisk Parti igjen herjet av 2 store arrestasjonsbølger. Først ble en av lederne, Sverre Kolltveit, og 3-4 andre tatt, og like etter kommer turen til 5 tidligere spaniakjempere. Særlig alvorlig var arrestasjonen av Bjarne Dalland. Som medlem av sentralstyret var han leder for NKPs partiarbeid på Vestlandet. Bjarne var dessuten medlem av faglig utvalg i Bergen. Samtidig blir 15-20 andre ledende partifolk tatt, og arrestasjonene spredde seg videre utover i Hordaland og Sogn, der ytterligere 25 blir tatt. Hardest rammes blir industristedet Odda. Her ble 7 kommunister henrettet. Mest kjent er Harald Slåttelid, formannskapsmedlem og redaktør av den lokale partiavisa Hardanger Arbeiderblad. Vestlandet ble også rammet av landsomfattende arrestasjoner i begynnelsen av 1943. Delvis er det represalier etter det britisk-norske marineraidet mot Stord i januar. Av om lag 200 arresterte regner tyskerne med 20 % kommunister, deriblant distriktsleder Emil Åkermann og Jacob Askeland, samt NKU-lederen Svein Sæterdal, som kaster seg ut av Gestapo-huset i Veiten 3, Bergen.

SOE og NKP:

Londons Special Operations Executive (SOE: en britisk, hemmelig militærenhet, opprettet for å planlegge, lede og gjennomføre undergravingsvirksomhet og sabotasjeaksjoner mot tyskerne i okkuperte land),  vurderte NKP-apparatets kapasitet og at det var mulighet for å etablere et samarbeid i begynnelsen av 1944. Det er mulig dette henger sammen med  Osvald-gruppens kapasitet på Vestlandet. SOEs vurdering av NKP-apparatets kapasitet fører til samarbeidet med SOE og milorg i begynnelsen av 1944. Dette henger sammen med mer enn tilfeldige innslag av Osvald-gruppen på Vestlandet. I samband med at flere illegale nettverk rulles opp i 1942-43, blir NKPs distriktsorganisasjon på Vestlandet reetablert primo oktober med Emil Åkermann, Svein Sæterdal, Abraham Oppheim, Lars Nilsen og Nils Engeseth i spissen (Norman Iversen og flere er da på flukt). Med andre ord hadde Svein Sæterdal, i en kort periode, rolle som `militær-leder` når han kaster seg ut fra Veiten 3. Dette var trolig et resultat av at NKP sentralt vedtar `en aktiv motstandslinje’ ved nyttår 1941-42.

Reidar Olsen

reidar olsen

Født 14. januar 1916. han jobbet som smed og reparatør på sporveien i Bergen og hadde to barn med konen Borghild Olava. Han jobbet med sabotasje i Mil.org. når han ble arrestert 25. november 1944, og døde under forhør på Veiten samme dag.

Født 23. juni 1916. Arrestert i sitt hjem 25. november 1944.

Se Petter Bentsens powerpointpresentasjon om sin mor, brukt i formidling til skoleelever på Gestapohuset våren 2021